Básničky

Psíček


Narodil sa mamke psík,
pekný, zlatý ako nik.
Čierny chvostík, biele bruško
a na hlávke čierne uško.
Noštek ako gombička,
biele fliačky na líčkach.

 

 

Návštevnosť

TOPlist

Vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Klientom spracovávame:

- vedenie peňažného denníka - kontrola a zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska
- vedenie pokladničnej knihy – zápis príjmov a výdavkov
- vedenie kníh došlých a vyšlých faktúr – prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
- vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku – karty majetku
- DPH – evidencia DPH, daňové priznanie
- inventarizácia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky
- ročná účtovná závierka- zostavenie ročných výkazov- výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Vedenie podvojného účtovníctva

Klientom spracovávame:

- hlavná kniha – kontrola a zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska
- účtovný denník po mesiacoch – chronologický zápis účtovných prípadov
- saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
- vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku – karty majetku
- DPH – evidencia DPH, daňové priznanie
- inventarizácia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky
- ročná účtovná závierka- zostavenie ročných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát a príloha
- daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Mzdy a personalistika

Klientom spracovávame:

- vyhotovenie podkladov pre prihlásenie a odhlásenie zamestnanca z pracovného pomeru
- výpočet miezd na základe podkladov o dochádzke
- vyhotovenie výplatných listín
- výpočet a spracovanie odvodov a mesačných výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, daňovému úradu a

štatistiku

- vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
- vyhotovenie podkladov pre výpočet PN a nahlásenie do sociálnej a zdravotnej poisťovni
- ročné zúčtovanie dane a potvrdenia o príjme
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- podklady pre ukončenie pracovného pomeru

Daňové a ekonomické poradenstvo

- pomoc pri optimalizácii daňového hospodárskeho výsledku pri použití legálnych prostriedkov
- zastupovanie pri styku s daňovým úradom a poisťovňami pri kontrolách
- vypracovávanie štatistických výkazov
- pomoc pri vypracovávaní podkladov žiadosti o úver
- daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
- upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti daňového práva

  • Pridat odkaz na:
  • facebook.com